Jump to content
Замки и Крепости Украины - Форум

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 02/08/2020 in all areas

  1. 1 point
    Справка по Буцневу из монографии Яна Лешека Адамчика Fortyfikacje stałe na polskim przedmurzu od połowy XV do końca XVII wieku (2004): Перевод: Насколько я понял, термин "reclinatorum" - это латынь, но как точно его перевести я не знаю. Судя из контекста, это какой-то синоним слова "осадничество", т.е. речь может идти о том, что укрепление в Буцневе стало опорой местному населению, которое осваивало местные земли. Адамчик для составления справки использовал следующие источники: Dąbkowski P. Podział administracyjny województwa ruskiego i bełżskiego w XV w. Zabytki dziejowe. T. V. Lwów 1939, s. 17, 172 Lauda sejmikowe halickie 1575-1695. Wyd. A. Prochaska. Lwów 1931, s. 339 Borowiejska-Birkenmajerowa M., Walczy Ł., Materiały do projektu badawczego: „Historyczne techniki budowlane w świetle badań warowni obronnych na Kresach d. Rzeczypospolitej”. Kraków 1996, mps Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1, S. 433; t. 15, cz. 1, s. 254
×
×
  • Create New...