Jump to content
Замки и Крепости Украины - Форум

Городське: комплекс городищ літописного Городеська


Recommended Posts

Обговорюються ці об'єкти: городище (I) та городище (II) в селі Городське.


Два городища мисового типу та велике селище між ними та навколо них залишені укріпленими частинами та посадом літописного граду Русі.

Цитата
Є залишками Городеська, згадуваного Іпатьєвським літописом під 1257р. Складається з двох ізольованих одне від одного городищ - Великого і Малого.

Велике городище розташоване в центрі села і займає мисоподібний виступ площею 1,3 га лівого корінного берега р. Тетерев. Відокремлене від плато потужним валом висотою до 7 м та шириною близько 20 м.

Городище досліджувалося у 1936 р. Ф.М Мовчанівським, а у 1947 р. В.К. Гончаровим. У валу зафіксовано житлові кліті-зруби з набором різноманітного побутового та господарського інвентарю, посуд 12-13 ст., кістяки загиблих людей, предмети озброєння, обвуглені залишки злаків.

Мале городище розташоване в 0,5 км. вниз за течією річки, й займає мисоподібний останець площею 0,2 га з ескарпованими схилам. Досліджувалося протягом кількох польових сезонів з 1936 по 1958 р. Ф.М. Мовчанівським, А.В. Дмитревською, М.Ю. Брайчевським, В.К. Гончаровим та Р.І. Виєзжаєвим. Тут досліджено близько двох десятків жител, декілька ремісничих майстерень, а також велику кількість господарських ям і будівель. Площу городища досліджено повністю. Культурний шар належить до двох періодів - давньоруського 12-13 ст. та післямонгольського - кінця 13-14ст.

Навколо двох городищ простежуються сліди селища 12-13 ст., що займало в давнину площу не менше 10 га.

Б.А.Звіздецький "Городища 9-13 ст. на території літописних древлян", К. "Інститут археології НАН України", 2008, 176с., нак. 500 прим., - с.117.

Слід зауважити, що зафіксований розгром града Городеськ очевидно стався внаслідок нашестя моголів, але силами не їх військ, а навпаки військ Данила Мстиславова "Галицького", які здійснили ряд каральних походів проти волостей, що підтримували моголів. Проте град після розгрому зміг відновитися на деякий час.

Цікаве планування пізнього руського граду, подібне якому ми спостерігаємо також у випадку Возвягля.

Зникає концентрична конфігурація дитинець- окольний град- укріплені (острог) або неукріплені посади.

Натомість має місце дві укріплені зовсім не з'єднані між собою частини та великий посад навколо них.

Припускаю, що укріплені частини могли мати різних власників, наприклад одна належати князю, а інша місцевому феодалу, якомусь тисячнику або посаднику, - або взагалі церкві.

На сайті Руїна.Ру обговорюваний археологічний комплекс описаний очевидно за матеріалами А.Кузи:

Цитата
Городск, село в Житомирской области.

Близ села, на смежных возвышенностях лев. бер. р. Тетерев, городище из трех укрепленных частей — остатки древнерусского Городеска, упомянутого в летописи под 1257 г. Укрепления носят названия Большого и Малого городищ, Красная гора. Все они подвергались археологическим исследованиям.

Наиболее полно изучено Малое городище. Здесь обнаружено около 30 жилых и хозяйственных комплексов, найдены мастерские литейщика-ювелира, гончара. Раскопано несколько сыродутных горнов. В коллекции предметов с городища: серпы, косы, наральники, ножницы, топоры, ножи, замки, обломок меча, различные украшения, множество стеклянных браслетов. Большинство материалов хорошо датируются XII-XIII вв. Особого внимания заслуживает находка нескольких западноевропейских колоколов.

Основу вала городища составляли два ряда дубовых клетей, из которых внутренний был приспособлен для жилья.

Цікаво, що в цьому описі згадується ще один виявлений археологами укріплений пункт біля Городеська - урочище Красна (або Червона?) гора, про який Б.Звіздецький чомусь не згадує. Можливо тому, що це укріплення відноситься вже до другого періоду існування Городеська (кінець 13 - 14 ст.)??

Ця ж інформація повторена на сайті в іншому місці.

Прошу доповнити повідомлення наявною інформацією.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Традиционная справка от Андрея Кузы из свода археологических памятников "Древнерусские городища X-XIII вв." (1996):

gorodsk-01.jpg

Справка уже была опубликована выше, но в данном случае есть бонус в виде списка источников. С одной стороны городища раскапывались основательно, потому всякого рода материалов при желании можно отыскать немало, с другой стороны многие из них в Сети отсутствуют.

Пробегусь по источникам.

1. Ипатьевская летопись, где в 838-м столбике был упомянут Городеск (Городск).

2. "Отчёт о городской экспедиции 1946 г." А. Дмитровской, опубликованный в 1949 году в I томе "Археологічних пам'яток УРСР".

3. Статья "Раскопки древнего Городска" В. Гончарова, опубликованная в 1952 году в III томе "Археологічних пам'яток УРСР".

4.1. "Очерки по истории русского военного зодчества Х-XIII вв" П. Раппопорта / Материалы и исследования по археологии СССР № 52, 1956.

4.2. "Военное зодчество западнорусских земель Х-XIV вв" П. Раппопорта / Материалы и исследования по археологии СССР № 140, 1967

5.1. Статья "Раскопки в Городске в 1955 г.", Р. Выезжев / Краткие сообщения Института археологии / Акад. наук Укр. ССР, Ин-т истории. - Киев, Вып. 7, 1957.

5.2. А. Куза упоминает некий материал Р. Выезжева 1962 года, но в полном списке литературы подходящего источника нет, а последняя работа Р. Выезжева, указанная в списке источников, датирована 1960 годом. Очевидно, Р. Выезжев сделал серию материалов по теме раскопок в Городске.

5.3. Та же история, что и с источником 5.2., т.е. у А. Кузы под справкой есть упоминание материала от Р. Выезжева, изданного в 1975 году, но в общем списке литературы подходящего источника нет.

6. Что такое "Краткий список" я не знаю, но, судя по названию, источник не особо информативный.

7. С работой П. Толочко 1975 года та же история, что и с пунктами 5.2. и 5.3. – в общем списке источников нет подходящего труда.

Всё это надо искать, а также узнавать, какие источники скрыты за теми сокращениями, которые не были подкреплены записями в полном списке источников.

Пока могу поделиться только выдержками из "Очерков по истории русского военного зодчества Х-XIII вв" Павла Раппопорта. В этом издании Городск упомянут 4 раза, из них один раз в общем списке, потому одно упоминание можно отодвинуть в сторону. К сожалению, в этом труде П. Раппопорт не описывает объект в целом, а лишь несколько раз вспоминает о нём, когда нужно привести подходящий пример. Ещё один недостаток источника – П. Раппопорт не описывает, какое именно из укреплений он использует в качестве примера, хотя из контекста становится понятно, что он знает о существовании нескольких городищ в районе села.

Упоминание №1 (с. 106):

Цитата
Наконец, известен еще один, третий, памятник, где были обнаружены следы такой же комбинированной оборонительной конструкции, включающей как жилые, так и военно-инженерные сооружения, — это одно из городищ в районе с. Городск Житомирской области.

Раскопки на этом городище показали, что в валу имелась линия дубовых срубов, плотно забитых глиной. С внутренней стороны к этим срубам примыкала конструктивно связанная с ними линия жилищ. [2] Перекрытия этих жилищ сгорели и обрушились, поэтому во время раскопок все помещения этих жилищ оказались засыпанными лёссом.

Как Колодяжин, так и Городское городище были сооружены, по-видимому, не ранее XII в.

---

2. В. К. Гончаров. Раскопки древнего Городска. Археологiчнi пам'ятки УРСР, т. III, Киïв, 1952, стр. 186. — А. Дмитревская. Отчет Городской экспедиции 1946 г. Apxeoлогiчнi пам'ятки УРСР, т. I, Киïв, 1949, стр. 47.

Упоминание №2 (с. 134):

Цитата
Кроме ворот, в некоторых древнерусских укреплениях имелись еще дополнительные входы, предназначенные, вероятно, для скрытой связи города с окрестностью и для вылазок. Это были проходы внутри валов — потерны, выводившие прямо в оборонительный ров. Такие скрытые внутривальные проходы были обнаружены в Городске, Колодяжине. [1]

---

1. В. К. Гончаров. Райковецкое городище, стр. 24.

Упоминание №3 (с. 175):

Цитата
Некоторые из городищ данного района были подвергнуты археологическим раскопкам, причем материал раскопок дает основания предполагать, что одной из основных задач при постройке этих укрепленных поселений действительно было создание пограничных крепостей. Так, на Райковецком городище, расположенном в бассейне верхнего течения р. Тетерева, жилые постройки оказались конструктивно связанными с оборонительной системой и целиком построенными одновременно с сооружением всего укрепления. При этом все жилища оказались имеющими более или менее одинаковый характер, и следов какого-либо выделяющегося, более богатого жилища не было обнаружено. Это. очевидно, свидетельствует, что Райковецкое городище представляет собой остатки не обычного феодального замка, где жил феодал со своей дружиной и челядью, а остатки крепости несколько иного типа.

Несомненно, что такое совместное строительство жилых и оборонительных сооружений исключает возможность постепенной застройки поселения и могло быть произведено только одновременно, по приказу, для какой-то совершенно определенной цели. Наиболее вероятно, что этой целью было создание на западном рубеже Киевской земли пограничных крепостей, в которых могли быть размещены воинские гарнизоны.

Второе известное поселение такого типа — городище у с. Колодежного на Случи, остатки древнего города Колодяжина, расположено в том же пограничном районе. Наконец, третье городище, где была обнаружена подобная система связанных воедино жилых и военно-инженерных сооружений, — Городское городище в среднем течении р. Тетерева. Возможно, что и здесь появление подобной конструкции вызвано пограничным положением данного укрепленного поселения, поскольку и этот, более северный район имел, по крайней мере иногда, важное значение для обороны Киева.

Слабая исследованность археологических памятников западной границы Киевского княжества не позволяет окончательно решить, являются ли укрепленные поселения типа Райковецкого городища, Колодяжина и Городска именно пограничными крепостями, или же появление здесь столь своеобразной комбинированной конструкции жилищ и оборонительных сооружений может быть объяснено также и какими-то другими причинами. Однако даже независимо от того, каково будет решение этого вопроса, значение данных поселений как укрепленных пунктов, прикрывавших западные границы Киевского княжества, по-видимому, не подлежит сомнению.

Что касается локализации укреплений, то тут придётся повозиться, поскольку приведённые описания не дают полного представления о планировке объектов и их расположении.

В реестре Памятников археологии Украины национального значения числится три городища: "Городища (3) літописного міста Гродеськ". Три городища упоминает и страничка села на Википедии:

Цитата
На території села є три городища: одне - на «Червоній горі» - найбагатше за речовими знахідками, площею біля двох гектарів. На південь від «Червоної гори», через глибокий яр, - «Мала гора» протяжністю з заходу на схід майже 600 метрів. Обидва ці городища з південної, західної та північної сторін обриваються крутими, приблизно 50-метровими валами. Третє городище - «Дитинець» - фортеця часів бронзового і залізного віку, поселення Трипільської ери. З північної сторони «Дитинця» зберігся вал висотою біля п’яти метрів.

На страничке Википедии, как мне кажется, есть ответ на вопрос, почему одни авторы указывают два городища, а другие три. Возможно, детинец городища выделили как отдельный укреплённый пункт. Итого, городищ может быть два: Большое (детинец + град) и Малое.

Если посмотреть на карту рельефа Google, то можно заметить, что левый берег реки основательно приподнят над долиной. Мыс, отмеченный на карте стрелочкой, это, насколько я понимаю, и есть Красная горка:

gorodsk-02.jpg
Живая карта

Вот она на спутниковом снимке:

gorodsk-03.jpg gorodsk-04.jpg
Живая карта

Вот так выглядит северный склон горки (городища?):

gorodsk-05.jpg
Источник фото

В целом мыс-терраса хорошо подходит для укрепления, ведь, если ничего не путаю, три стороны (северная, западная и южная) защищены высокими склонами и только одна (восточная) была напольной и нуждалась в серьёзных искусственных укреплениях. На Викимапии, на кончике площадки Красной горки отмечено трипольское поселение. Вполне вероятно, что это и есть детинец (на Вики написано "Дитинець" - фортеця часів бронзового і залізного віку, поселення Трипільської ери"):

gorodsk-07.jpg

Если на этой площадке находилось одно из городищ (Большое), то где искать второе? Б. Звиздецкий пишет, что Малое городище находилось приблизительно в 500 метрах от Большого. Если Красная горка – это большое городище, то Малое, очевидно, стоит искать в юго-восточном направлении, на гребне склона. Может где-то здесь:

gorodsk-06.jpg

P.S. На Википедии есть страничка Болохівська земля, где находим такое вот упоминание с. Городское:

Цитата
Городеськ — вперше згадується під 1252 р. [точнее под 1257 г. - Filin] Нині — три городища на лівому березі Тетерева в с. Городське Коростишівського району Житомирської обл. Якщо давнє місто Городеськ дійсно лежало біля теперішнього села Городське, то віднесення його до Болохівщини є дуже сумнівним у географічному плані, адже воно досить віддалене від Болохівської землі.
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Версія про топографію обговорюваних городищ здається правдоподібною.

Згадка П.А. Раппопорта про жилі і господарські кліті, прибудовані до городень стіни з внутрішньої сторони, судячи з інформації Б.А.Звіздецького, стосується саме великого городища. До речі, саме таке планування порубіжних фортець використовувалося не лише в Київській землі, але й Переяславльській землі, в чому можна переконатися на прикладі досліджень городища "Сампсоніїв Острів" біля с. Сенча.

Що стосується віднесення Городеська до Болохівської землі, то воно звичайно саме по собі сумнівне, проте Городеськ і Возвягль розташовані на порубіжжі Київської землі та Волинської землі, були атаковані та розорені військом Данила Романовича Мстиславова "Галицького", практично одночасно з городами і городцями Болохівської землі за співробітництво з військами моголів.

"Короткий список" - це можливо, довідник "Археологічні пам'ятки УРСР ("АП УРСР"). Короткий список." К.: "Наукова думка", 1966р. 463 с.

"Толочко П.П., 1975" - це не виключено, що збірник під редакцією П.Толочко "Стародавній Київ" в частині опису Київської землі.

Дякую за доповнення!

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...