Jump to content
Замки и Крепости Украины - Форум

Źródła do dziejów wojny polsko-tureckiej 1683-1699 / Источники по истории польско-турецкой войны 1683-1699 (2016). Автор: Marek Wagner / Марек Вагнер


Recommended Posts

00.jpg

Год издания: 2016.

Автор: Марек Вагнер (Agnieszka Biedrzycka).

Издательство: Napoleon V, Освенцим (Польша).

Язык: польский.

Формат: 17х24,1х1,9 см.

Переплёт: твёрдый.

Бумага: офсетная.

Количество страниц: 212.

Иллюстрации: отсутствуют.

Тираж: ?

ISBN: 978-83-7889-481-0.

Книга на сайте издательства


Об авторе:

Цитата

Марек Вагнер (родился в 1945 г.) профессор, хабилитированный доктор, бывший сотрудник Института истории Естественно-гуманитарного университета в Седльце. Автор более 200 научных статей, публикаций источников в польских и иностранных журналах, а также 15 монографий по военной истории XVII-XVIII веков. Опубликовал, помимо прочего, следующие монографии – "Офицерские кадры коронной армии во второй половине XVII века", Торунь 1992 и 1995; "Клишов 1702", Варшава 1994 и Освенцим 2013; "Станислав Яблоновский (1634-1702). Политик и командующий", Седльце 1997; "Исследования по истории правления Яна III Собеского (1684-1696)", Седльце 2002; "Польско-турецкая война 1672-1676 годов", Том 1-2, Забже 2009; "Биографический словарь польских офицеров второй половины XVII века", Том 1-2, Освенцим  2013-2014; "Жванецкая компания 1684 г.", Варшава 2013; "Офицерский корпус польского войска во второй половине XVII века", Освенцим 2015.


Оглавление:

01.jpg


Вступление:

02-1.jpg 02-2.jpg 02-3.jpg 02-4.jpg


Примеры страниц с документами:

03-1.jpg 03-2.jpg 03-3.jpg 03-4.jpg 03-5.jpg


Перечень документов:

Цитата

1683:

 • Michał Polanowski, Dirariusz zemknionego wojska z partii, jako to spod Trembowli, Bucniowej, Śniatynia i Krzemieńca, które kupiło się pod Będzyniem, a stamtąd poszło z Królem Janem III pod Wiedeń, w tym pod Strygonią, a nazad przez Węgry w roku 1683.
 • Marcin Kątski, Diariusz kampanii wiedeńskiej 1683 r.
 • Regestr setnika Potapęka Kozaków J.K.Mci Zaporoskich, którym dawano pieniądze na jeden miesiąc wjaworowie die 27 Martii 1683.
 • Ordynacia Płace Wojsku Zaporoskiemu Sumptem Ojca Ś. Innocentiusza XI in Subsydium Korony Polskiej przeciwko Nieprzyjacielowi Krzyża Ś. zaciągnionego, Warszawa, 7 VII 1683 r.
 • Stanisław Potocki do Anny Potockiej, Kokendorf 1 IX 1683 r.
 • Jan III Sobieski do hetmanów litewskich, Parkany 7 X 1683 r.
 • Ze Lwowa die 19 Novembris 1683.


1984:

 • Stefan Kunicki do Andrzeja Potockiego, Jassy 9 I 1684 r.
 • Traktat Świętej Ligi, Linz 5 III 1684 r.
 • Relacya Duki Hospodara przez dyskursy z nim wyrozumiana, Jaworów 21 III 1684 r.
 • Komput wojsk koronnych w kampanii 1684 r.
 • Andrzej Mohyła do Jana III Sobieskiego, Niemirów 1 VI 1684 r.
 • Michał Florian Rzewuski do Stanisława Antoniego Szczuki, Trembowla 2 VII 1684 r.
 • Andrzej Potocki do Jana III Sobieskiego, Żwaniec 1 IX 1684 r.
 • Z obozu pół mili od Kamieńca 5 Octobris 1684.
 • Andrzej Mohyła do Jana III Sobieskiego, Zasław 17 XI 1684 r.
 • Roiła regimentu piechoty niemieckiej Ottona Ernesta Rappe, 1 XI 1684 - 31 I 1685 r.
 • Rachunki regimentu piechoty Marcina Zamoyskiego z 1684 r.
 • Jan III Sobieski, Dyskurs wojenny o przeszłej i przyszłej kampanii, grudzień? 1684 r.


1685:

 • Konstytucja sejmu warszawskiego w 1685 r.
 • W Żółkwi d. 11 January 1685.
 • Ze Lwowa d. 28 Junij 1685.
 • Andrzej Potocki do Stanisława Antoniego Szczuki, „w obozie pod Uściem” 11 VIII 1685 r.
 • Andrzej Potocki do Stanisława Antoniego Szczuki, „w obozie pod Uściem” 23 VIII 1685 r.
 • Roiła Anno 1685 Die 1 Septembris na Chorągiew Dragońską Jaśnie Oświeconego XJMP Podkanclerzego WXL, Nieśwież 1 IX 1685 r.
 • Jan Małachowski do Stanisława Antoniego Szczuki, „z obozu mila od Czernichowiec” 2 X 1685 r.
 • Regestr Ludzi, których trzyma in obsequio Reipublicae prywatny skarb JKMci, Żółkiew 21 XI 1685.
 • Stanisław Jabłonowski, Prawdziwa Relacya Gestorum Woyska JKM i Rzeczyptej na Kampanii in Anno 1685 po wielu miejscach, ale osobliwie w Wołoszech, primi Octobris.


1686:

 • Stanisław Jabłonowski do Andrzeja Mohyły, Lwów styczeń 1686 r.
 • Stanisław Łaźniński do Jana III Sobieskiego, Połonne 4 IV 1686 r.
 • Stanisław Jabłonowski, Ordynans, Busk 20 IV 1686 r.
 • Stanisław Jabłonowski, Ordynans, Lwów 30 V 1686 r.
 • Stanisław Jabłonowski, Ordynans, Tyśmienica 15 VII 1686 r.
 • Józef Słuszka, Likwidacya Kampaniey po Warszawskim Sejmie w Roku 1685, kiedy wojska tak koronne jako WXLit. pod Comendą na ten czas moją będące były in Opere belli i usłudze Rzeczypospolitey, 1685-1688.
 • Rachunki regimentu piechoty Marcina Zamoyskiego z lat 1686-1691.


1687:

 • Marek Matczyński, Expensa na Kozaków No.11, którzy z Hryskiem Pułkownikiem Zaporoskim JKMci z niewoli tatarskiej wyszłym in publicis do JKMci od Pana Mohiły Hetmana swego z Niemirowa przyjechali, Lwów 9 II 1687 r.
 • Jan III Sobieski do Andrzeja Mohyły, Żółkiew 13 IV 1687 r.
 • Connotatia popisu woyska JKM i Rzeptey kawaleriey die 20 July pod Jagielnicą odprawionego, 20 VII 1687 r.
 • Jakub Sobieski, Diariusz kampanii kamienieckiej 1687 r.
 • Andrzej Mohyła do Stanisława Zygmunta Druszkiewicza, Niemirów 20 XII 1687 r.
 • Stanisław Jabłonowski, Sprawozdanie sejmowe z kampanii 1687 r.
 • Filip Dupont, Opis kampanii kamienieckiej 1687 r.


1688:

 • Marek Matczyński, Expensa na Kozaków No.19 od Mohyły Hetmana Zaporoskiego z językami tatarskimi z Niemirowa do Króla Jmci przybyłych, Warszawa 14 I 688 r.
 • Stanisław Jabłonowski, Porachowanie się z Skarbem Koronnym na skończonym Sejmie Warszawskim w roku 1685, dnia 28 Maja na nowy rachunek zaczynają się expensa publiczne Rzptey.
 • Stanisław Jabłonowski do Jana III Sobieskiego, Busk 7 VI 1688 r.
 • Stanisław Jabłonowski do Jana III Sobieskiego, obóz Czarnokozińce 25 VII 1688 r.
 • Jan III Sobieski do Kozaków, Jaworów 17 VIII 1688 r.
 • Andrzej Potocki do Jana III Sobieskiego, obóz pod Senkowem 5 IX 1688 r.
 • Wacław Potocki, Na srogą inkursją tatarską, 1688 r.


1689:

 • Hrechory Iwanowicz do Jana III Sobieskiego, Niemirów 21 III 1689 r.
 • Stanisław Jabłonowski, Ordynans, obóz pod Kamieńcem 4 IX 1689 r.
 • Stanisław Jabłonowski do Jana III Sobieskiego, obóz pod Kamieńcem 7 IX 1689 r.
 • Comput Woyska Zaporoskiego JKMści popisanego pod Kasperowcami przez J.W.Mości Pana Kasztelana Chełmskiego Pułkownika JKMści in praesentia JMości Xiędza Bonesana Commisarza S. Apostolicae die 22 Septembris 1689.
 • Stanisław Jabłonowski, Ordynans, Czerwonogród 1 X 1689 r.
 • Stanisław Jabłonowski do Jana III Sobieskiego, Chmielowa 4 X 1689 r.
 • Rachunki regimentu piechoty gwardii królewskiej z lat 1689-1693.
 • Rachunki regimentu piechoty Marcina Zamoyskiego w 1689 r.
 • Wycena szkód wojskowych dokonanych przez jednostki armii koronnej w majątkach Marcina Zamoyskiego w kampanii 1689 r.
 • Connotacya Kompaniey y Officyerów z pod różnych znaków i regimentów woyska JKM i Rzptey Koronnego na Seym in Anno 1690 przypadający.
 • Instrukcja posłom województwa podolskiego na sejm warszawski 1690 r., Lwów 5 XII 1689 r.


1690:

 • Connotatia spisana przez J.M.Pana kapitana Bombeka sekretarza artylerii koronnej, co się zostało w Spichlerzu Jarosławskim zrewidowana die 10 Martii Anno 1690.
 • Specyfikacyja dział i amunicji wyprowadzoney na kampanię 1690 r.
 • Stanisław Jabłonowski do Stanisława Antoniego Szczuki, Lwów 20 VII 1690 r.
 • Wykaz dział, amunicji, sprzętu oraz artylerzystów wysłanych wraz z oberszterlejtnantem Jerzym von Harsztalem „do Wołoch”, Lwów 13 IX 1690 r.
 • Ustawa z Chorągwią Husarską Jmci Dobrodzieja przy Comendzie Jmci P. Zawadzkiego, 1690 r.
 • Wacław Potocki, Na ekspedycją polską pod Kamieniec, 1690 r.
 • Kazimierz Kirzyński do Stanisława Jabłonowskiego, bm. 3 XII 1690 r.
 • Stanisław Jabłonowski do Jana III Sobieskiego, Lwów 21 XII 1690 r.
 • Komput wojska koronnego w 1690 r.


1691:

 • Rejestry popisowe chorągwi wołoskiej Adama Sieniawskiego, 1691-1692.
 • Stanisław Jabłonowski do Jana III Sobieskiego, Lwów 19 IV 1691 r.
 • Jan Achenhoff do Stanisława Skarbka, Zamość 9 VI 1691 r.
 • Regestr instrumentów, które się oddają z rozkazania J.M.Panu Cejkwartowi Lwowskiemu, aby je dał do przechędożenia w Cekhauzie Lwowskim die 5 Augusti 1691 r.
 • Kazimierz Sarnecki, Diariusz, bm. 13 IX 1691 r.
 • Jan Andrzej Sierakowski, Pewne Connotata Różnych Transactij w Polszczę, 1691-1692 r.


1692:

 • Stanisław Jabłonowski, Diariusz najazdu tatarskiego w 1692 r.
 • Stanisław Jabłonowski do Jana III Sobieskiego, Jazłowiec 13 IX 1692 r.
 • Stanisław Jabłonowski do Jana III Sobieskiego, Hrynkowce 20 IX 1692 r.
 • Stanisław Jabłonowski do Jana III Sobieskiego, Mielnica 23 IX 1692 r.
 • Dziennik oblężenia ad 27 września do 9 października posłany Janowi III przez pułkownika Rappe komendanta w Soroce, 1692 r.
 • Stanisław Jabłonowski do Jana III Sobieskiego, Żwaniec 9 X 1692 r.
 • Marcin Kątski do Jana III Sobieskiego, Hrynkowce 13 X 1692 r.
 • Stanisław Jabłonowski do Jana III Sobieskiego, Lwów 18 XII1692 r. Connotacja prochów JKM pożyczona na artylerię koronną Anno 9 i 18 XII 1692 r.
 • Rachunki regimentu piechoty Adama Sieniawskiego z lat 1692-1699.
 • Tabella Gasz Ichmciom Panom Officiyerom Regimentu Pieszego JO JMci Pana Kasztelana Krakowskiego, Hetmana Wielkiego Koronnego, naznaczonych, Lwów 1692 r.


1693:

 • Konstanty Turkuł do Stanisława Antoniego Szczuki, Banitów 5 II 1693 r. 
 • Stanisław Zygmunt Druszkiewicz do Anny Zamoyskiej, Druszkopole 6 III 1693 r.
 • Stanisław Jabłonowski do Jana III Sobieskiego, Busk 1 IV 1693 r.
 • Dyzpozycia Wojska JKM i Rzepltey na partie przed kampanią In Anno 1693 pro die 8 mensis May.
 • Kazimierz Sarnecki, Diariusz, bm. 26 V 1693 r.
 • Stanisław Jabłonowski, Ordynans, Lwów 27 VI 1693 r.
 • Ze Lwowa 9 VII 1693 r.
 • Józef Kazimierz Szczuka do Stanisława Antoiniego Szczuki, Lwów 2 VIII 1693 r. 
 • Awizy Lwowskie z Krakowa Die 26 Septembris 1693 r.
 • Kazimierz Sarnecki, Relacje, Żółkiew 21 X 1693 r.


1694:

 • Stanisław Jabłonowski, Ordynans, Lwów 27 I 1694 r.
 • Relacja Inkursji Tatarskiey in anno 1694 Mensis Junii pod Złoczów i Pomorzany. 
 • Stanisław Jabłonowski, Ordynans, „w obozie pod Okopami” 5 X 1694 r. 
 • Diariusz opisujący bitwę pod Uścieczkiem 6 X 1694 r.
 • Dominik Wilczek do Jana III Sobieskiego, Lwów 4 XI 1694 r.
 • Stanisław Jabłonowski do Jana III Sobieskiego, Lwów 10 XI 1694 r.
 • Ze Lwowa 18 XI 1694 r.
 • Ze Lwowa 2 XII 1694 r.
 • Ze Lwowa 9 XII 1694 r.
 • Wacław Potocki, Miód po mieczu, po 1694 r.


1695:

 • Ze Lwowa 20 I 1695 r.
 • Ze Lwowa 27 I 1695 r.
 • Stanisław Jabłonowski do Jana III Sobieskiego, Lwów 9 II 1695 r.
 • Franciszek Bomzat, Dyaryusz inkursiej lwowskiej od Tatarów die XI Februarii uczynionej, 1695 r.
 • Jan Berens do Jana III Sobieskiego, Lwów 16 II 1695 r.
 • Stanisław Jabłonowski do Jana III Sobieskiego, Lwów 17 II 1695 r.
 • Rachunek JmPa. Krakowskiego z Summy f. 110 000 na Prowianty Anno 1695. 
 • Rachunki regimentu piechoty gwardii królewskiej z lat 1695-1698.
 • Stanisław Jabłonowski do Jerzego Dominika Lubomirskiego, obóz pod Petlikowcami 10 IX 1695 r.
 • Ze Lwowa 22 IX 1695 r.


1696:

 • Rachunki wojskowe hetmana Stanisława Jabłonowskiego z 1696 r.
 • Jan Stanisław Jabłonowski, Dyaryusz prawdziwy wszystkich rzeczy i dziejów, które w Polsce się działy od śmierci Jana III króla polskiego, aż do obrania Augusta II, 1696-1697.
 • Connotatia wiele Amunicji zawieziono do Lwowa ze Spichlerza Jarosławskiego, które znajdują się pod Okolskim dozorcą spichlerza jarosławskiego spisana przez JMPana sekretarza artylerii koronnej w Jarosławiu 16 Martii 1696.
 • Summariusz expens przy cekhauzie krakowskim 1696 et 1697 decembris wydanych.


1697:

 • Stanisław Jabłonowski do NN, Lwów 15 V 1697 r.
 • Regestr odbierania Sukna na Chorągiew Semeńską a die 6 Septembris 1697. 
 • Connotacyia Sukien i innych należytości do Barwy dla Chorągwi Semeńskiej Najjaśniejszej Królowej JKM Pani Naszej Miłościwej w Jarosławiu sporządzonych d. 7 Septembris 1697 Anno.


1698:

 • Stanisław Jabłonowski, Ordynans, Lwów 6 VI 1698 r.
 • Ze Lwowa 30 Julij 1698.
 • Józef Szczuka do Stanisława Antoniego Szczuki, Szaniec Panny Marii 30 VIII 1698 r.
 • Jan Jakub Pogroszewski do Jerzego Dominika Lubomirskiego, Iźdźków? 6 IX 1698 r.
 • Summariusz expens przy cekhauzie krakowskim in anno 1698.
 • Wiktoryn Kuczyński, Opis kampanii podolskiej 1698 r.


1699:

 • Traktat pokojowy podpisany w Karłowicach 26 I 1699 r.
 • Rełacya exkursyi Ordy pod Drohobyczą i Stryjem 25 Februaris 1699. 
 • Inwentarz Cekhauzu Krakowskiego, to jest moździerzy, dział, amunicji i różnych apparamentów wojennych, które się w tym Cekhauzie znajdują, spisane 2 Aprilis 1699.
 • Stanisław Jabłonowski do Stanisława Antoniego Szczuki, Mariampol 22 VII 1699 r.
Link to comment
Share on other sites

Немного первых впечатлений:

Довольно качественная книжечка среднего формата А5 в твёрдом переплёте. Даже пришитой матерчатой закладочкой книжку укомплектовали.

В книжке представлены 132 документа (часть в полном виде, часть с некоторыми сокращениями), относящиеся к польско-турецкой войне, а, как известно, большинство компаний в рамках этой войны частично или полностью протекали на землях Украины.

К сожалению, навигация по этим документам в книге не до конца реализована. Так, автор снабдил издание размашистым 13-страничным списком имён, упомянутых в документах, но при этом в книге нет списка географических названий, что особенно печально с точки зрения тех, кому документы интересны в первую очередь из-за упоминания там городов, замков и прочих укреплений, задействованных в боевых действиях.

Link to comment
Share on other sites

Если бы в книге был список географических названий, я бы смог ответить на ваш вопрос, а поскольку списка нет, а в названиях документов я упоминания этой битвы не встретил, то остаётся только гадать, была она в каком-то из этих текстов упомянута или нет. Конечно, можно также профильтровать все документы 1684 г. и более поздние в поисках упоминания этого события, но я этим поиском заняться не смогу.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
 • Create New...