Перейти к публикации
Замки и Крепости Украины - Форум
Filin

Źródła do dziejów wojny polsko-tureckiej 1683-1699 / Источники по истории польско-турецкой войны 1683-1699 (2016). Автор: Marek Wagner / Марек Вагнер

Рекомендованные сообщения

00.jpg

Год издания: 2016.

Автор: Марек Вагнер (Agnieszka Biedrzycka).

Издательство: Napoleon V, Освенцим (Польша).

Язык: польский.

Формат: 17х24,1х1,9 см.

Переплёт: твёрдый.

Бумага: офсетная.

Количество страниц: 212.

Иллюстрации: отсутствуют.

Тираж: ?

ISBN: 978-83-7889-481-0.

Книга на сайте издательства


Об авторе:

Цитата

Марек Вагнер (родился в 1945 г.) профессор, хабилитированный доктор, бывший сотрудник Института истории Естественно-гуманитарного университета в Седльце. Автор более 200 научных статей, публикаций источников в польских и иностранных журналах, а также 15 монографий по военной истории XVII-XVIII веков. Опубликовал, помимо прочего, следующие монографии – "Офицерские кадры коронной армии во второй половине XVII века", Торунь 1992 и 1995; "Клишов 1702", Варшава 1994 и Освенцим 2013; "Станислав Яблоновский (1634-1702). Политик и командующий", Седльце 1997; "Исследования по истории правления Яна III Собеского (1684-1696)", Седльце 2002; "Польско-турецкая война 1672-1676 годов", Том 1-2, Забже 2009; "Биографический словарь польских офицеров второй половины XVII века", Том 1-2, Освенцим  2013-2014; "Жванецкая компания 1684 г.", Варшава 2013; "Офицерский корпус польского войска во второй половине XVII века", Освенцим 2015.


Оглавление:

01.jpg


Вступление:

02-1.jpg 02-2.jpg 02-3.jpg 02-4.jpg


Примеры страниц с документами:

03-1.jpg 03-2.jpg 03-3.jpg 03-4.jpg 03-5.jpg


Перечень документов:

Цитата

1683:

 • Michał Polanowski, Dirariusz zemknionego wojska z partii, jako to spod Trembowli, Bucniowej, Śniatynia i Krzemieńca, które kupiło się pod Będzyniem, a stamtąd poszło z Królem Janem III pod Wiedeń, w tym pod Strygonią, a nazad przez Węgry w roku 1683.
 • Marcin Kątski, Diariusz kampanii wiedeńskiej 1683 r.
 • Regestr setnika Potapęka Kozaków J.K.Mci Zaporoskich, którym dawano pieniądze na jeden miesiąc wjaworowie die 27 Martii 1683.
 • Ordynacia Płace Wojsku Zaporoskiemu Sumptem Ojca Ś. Innocentiusza XI in Subsydium Korony Polskiej przeciwko Nieprzyjacielowi Krzyża Ś. zaciągnionego, Warszawa, 7 VII 1683 r.
 • Stanisław Potocki do Anny Potockiej, Kokendorf 1 IX 1683 r.
 • Jan III Sobieski do hetmanów litewskich, Parkany 7 X 1683 r.
 • Ze Lwowa die 19 Novembris 1683.


1984:

 • Stefan Kunicki do Andrzeja Potockiego, Jassy 9 I 1684 r.
 • Traktat Świętej Ligi, Linz 5 III 1684 r.
 • Relacya Duki Hospodara przez dyskursy z nim wyrozumiana, Jaworów 21 III 1684 r.
 • Komput wojsk koronnych w kampanii 1684 r.
 • Andrzej Mohyła do Jana III Sobieskiego, Niemirów 1 VI 1684 r.
 • Michał Florian Rzewuski do Stanisława Antoniego Szczuki, Trembowla 2 VII 1684 r.
 • Andrzej Potocki do Jana III Sobieskiego, Żwaniec 1 IX 1684 r.
 • Z obozu pół mili od Kamieńca 5 Octobris 1684.
 • Andrzej Mohyła do Jana III Sobieskiego, Zasław 17 XI 1684 r.
 • Roiła regimentu piechoty niemieckiej Ottona Ernesta Rappe, 1 XI 1684 - 31 I 1685 r.
 • Rachunki regimentu piechoty Marcina Zamoyskiego z 1684 r.
 • Jan III Sobieski, Dyskurs wojenny o przeszłej i przyszłej kampanii, grudzień? 1684 r.


1685:

 • Konstytucja sejmu warszawskiego w 1685 r.
 • W Żółkwi d. 11 January 1685.
 • Ze Lwowa d. 28 Junij 1685.
 • Andrzej Potocki do Stanisława Antoniego Szczuki, „w obozie pod Uściem” 11 VIII 1685 r.
 • Andrzej Potocki do Stanisława Antoniego Szczuki, „w obozie pod Uściem” 23 VIII 1685 r.
 • Roiła Anno 1685 Die 1 Septembris na Chorągiew Dragońską Jaśnie Oświeconego XJMP Podkanclerzego WXL, Nieśwież 1 IX 1685 r.
 • Jan Małachowski do Stanisława Antoniego Szczuki, „z obozu mila od Czernichowiec” 2 X 1685 r.
 • Regestr Ludzi, których trzyma in obsequio Reipublicae prywatny skarb JKMci, Żółkiew 21 XI 1685.
 • Stanisław Jabłonowski, Prawdziwa Relacya Gestorum Woyska JKM i Rzeczyptej na Kampanii in Anno 1685 po wielu miejscach, ale osobliwie w Wołoszech, primi Octobris.


1686:

 • Stanisław Jabłonowski do Andrzeja Mohyły, Lwów styczeń 1686 r.
 • Stanisław Łaźniński do Jana III Sobieskiego, Połonne 4 IV 1686 r.
 • Stanisław Jabłonowski, Ordynans, Busk 20 IV 1686 r.
 • Stanisław Jabłonowski, Ordynans, Lwów 30 V 1686 r.
 • Stanisław Jabłonowski, Ordynans, Tyśmienica 15 VII 1686 r.
 • Józef Słuszka, Likwidacya Kampaniey po Warszawskim Sejmie w Roku 1685, kiedy wojska tak koronne jako WXLit. pod Comendą na ten czas moją będące były in Opere belli i usłudze Rzeczypospolitey, 1685-1688.
 • Rachunki regimentu piechoty Marcina Zamoyskiego z lat 1686-1691.


1687:

 • Marek Matczyński, Expensa na Kozaków No.11, którzy z Hryskiem Pułkownikiem Zaporoskim JKMci z niewoli tatarskiej wyszłym in publicis do JKMci od Pana Mohiły Hetmana swego z Niemirowa przyjechali, Lwów 9 II 1687 r.
 • Jan III Sobieski do Andrzeja Mohyły, Żółkiew 13 IV 1687 r.
 • Connotatia popisu woyska JKM i Rzeptey kawaleriey die 20 July pod Jagielnicą odprawionego, 20 VII 1687 r.
 • Jakub Sobieski, Diariusz kampanii kamienieckiej 1687 r.
 • Andrzej Mohyła do Stanisława Zygmunta Druszkiewicza, Niemirów 20 XII 1687 r.
 • Stanisław Jabłonowski, Sprawozdanie sejmowe z kampanii 1687 r.
 • Filip Dupont, Opis kampanii kamienieckiej 1687 r.


1688:

 • Marek Matczyński, Expensa na Kozaków No.19 od Mohyły Hetmana Zaporoskiego z językami tatarskimi z Niemirowa do Króla Jmci przybyłych, Warszawa 14 I 688 r.
 • Stanisław Jabłonowski, Porachowanie się z Skarbem Koronnym na skończonym Sejmie Warszawskim w roku 1685, dnia 28 Maja na nowy rachunek zaczynają się expensa publiczne Rzptey.
 • Stanisław Jabłonowski do Jana III Sobieskiego, Busk 7 VI 1688 r.
 • Stanisław Jabłonowski do Jana III Sobieskiego, obóz Czarnokozińce 25 VII 1688 r.
 • Jan III Sobieski do Kozaków, Jaworów 17 VIII 1688 r.
 • Andrzej Potocki do Jana III Sobieskiego, obóz pod Senkowem 5 IX 1688 r.
 • Wacław Potocki, Na srogą inkursją tatarską, 1688 r.


1689:

 • Hrechory Iwanowicz do Jana III Sobieskiego, Niemirów 21 III 1689 r.
 • Stanisław Jabłonowski, Ordynans, obóz pod Kamieńcem 4 IX 1689 r.
 • Stanisław Jabłonowski do Jana III Sobieskiego, obóz pod Kamieńcem 7 IX 1689 r.
 • Comput Woyska Zaporoskiego JKMści popisanego pod Kasperowcami przez J.W.Mości Pana Kasztelana Chełmskiego Pułkownika JKMści in praesentia JMości Xiędza Bonesana Commisarza S. Apostolicae die 22 Septembris 1689.
 • Stanisław Jabłonowski, Ordynans, Czerwonogród 1 X 1689 r.
 • Stanisław Jabłonowski do Jana III Sobieskiego, Chmielowa 4 X 1689 r.
 • Rachunki regimentu piechoty gwardii królewskiej z lat 1689-1693.
 • Rachunki regimentu piechoty Marcina Zamoyskiego w 1689 r.
 • Wycena szkód wojskowych dokonanych przez jednostki armii koronnej w majątkach Marcina Zamoyskiego w kampanii 1689 r.
 • Connotacya Kompaniey y Officyerów z pod różnych znaków i regimentów woyska JKM i Rzptey Koronnego na Seym in Anno 1690 przypadający.
 • Instrukcja posłom województwa podolskiego na sejm warszawski 1690 r., Lwów 5 XII 1689 r.


1690:

 • Connotatia spisana przez J.M.Pana kapitana Bombeka sekretarza artylerii koronnej, co się zostało w Spichlerzu Jarosławskim zrewidowana die 10 Martii Anno 1690.
 • Specyfikacyja dział i amunicji wyprowadzoney na kampanię 1690 r.
 • Stanisław Jabłonowski do Stanisława Antoniego Szczuki, Lwów 20 VII 1690 r.
 • Wykaz dział, amunicji, sprzętu oraz artylerzystów wysłanych wraz z oberszterlejtnantem Jerzym von Harsztalem „do Wołoch”, Lwów 13 IX 1690 r.
 • Ustawa z Chorągwią Husarską Jmci Dobrodzieja przy Comendzie Jmci P. Zawadzkiego, 1690 r.
 • Wacław Potocki, Na ekspedycją polską pod Kamieniec, 1690 r.
 • Kazimierz Kirzyński do Stanisława Jabłonowskiego, bm. 3 XII 1690 r.
 • Stanisław Jabłonowski do Jana III Sobieskiego, Lwów 21 XII 1690 r.
 • Komput wojska koronnego w 1690 r.


1691:

 • Rejestry popisowe chorągwi wołoskiej Adama Sieniawskiego, 1691-1692.
 • Stanisław Jabłonowski do Jana III Sobieskiego, Lwów 19 IV 1691 r.
 • Jan Achenhoff do Stanisława Skarbka, Zamość 9 VI 1691 r.
 • Regestr instrumentów, które się oddają z rozkazania J.M.Panu Cejkwartowi Lwowskiemu, aby je dał do przechędożenia w Cekhauzie Lwowskim die 5 Augusti 1691 r.
 • Kazimierz Sarnecki, Diariusz, bm. 13 IX 1691 r.
 • Jan Andrzej Sierakowski, Pewne Connotata Różnych Transactij w Polszczę, 1691-1692 r.


1692:

 • Stanisław Jabłonowski, Diariusz najazdu tatarskiego w 1692 r.
 • Stanisław Jabłonowski do Jana III Sobieskiego, Jazłowiec 13 IX 1692 r.
 • Stanisław Jabłonowski do Jana III Sobieskiego, Hrynkowce 20 IX 1692 r.
 • Stanisław Jabłonowski do Jana III Sobieskiego, Mielnica 23 IX 1692 r.
 • Dziennik oblężenia ad 27 września do 9 października posłany Janowi III przez pułkownika Rappe komendanta w Soroce, 1692 r.
 • Stanisław Jabłonowski do Jana III Sobieskiego, Żwaniec 9 X 1692 r.
 • Marcin Kątski do Jana III Sobieskiego, Hrynkowce 13 X 1692 r.
 • Stanisław Jabłonowski do Jana III Sobieskiego, Lwów 18 XII1692 r. Connotacja prochów JKM pożyczona na artylerię koronną Anno 9 i 18 XII 1692 r.
 • Rachunki regimentu piechoty Adama Sieniawskiego z lat 1692-1699.
 • Tabella Gasz Ichmciom Panom Officiyerom Regimentu Pieszego JO JMci Pana Kasztelana Krakowskiego, Hetmana Wielkiego Koronnego, naznaczonych, Lwów 1692 r.


1693:

 • Konstanty Turkuł do Stanisława Antoniego Szczuki, Banitów 5 II 1693 r. 
 • Stanisław Zygmunt Druszkiewicz do Anny Zamoyskiej, Druszkopole 6 III 1693 r.
 • Stanisław Jabłonowski do Jana III Sobieskiego, Busk 1 IV 1693 r.
 • Dyzpozycia Wojska JKM i Rzepltey na partie przed kampanią In Anno 1693 pro die 8 mensis May.
 • Kazimierz Sarnecki, Diariusz, bm. 26 V 1693 r.
 • Stanisław Jabłonowski, Ordynans, Lwów 27 VI 1693 r.
 • Ze Lwowa 9 VII 1693 r.
 • Józef Kazimierz Szczuka do Stanisława Antoiniego Szczuki, Lwów 2 VIII 1693 r. 
 • Awizy Lwowskie z Krakowa Die 26 Septembris 1693 r.
 • Kazimierz Sarnecki, Relacje, Żółkiew 21 X 1693 r.


1694:

 • Stanisław Jabłonowski, Ordynans, Lwów 27 I 1694 r.
 • Relacja Inkursji Tatarskiey in anno 1694 Mensis Junii pod Złoczów i Pomorzany. 
 • Stanisław Jabłonowski, Ordynans, „w obozie pod Okopami” 5 X 1694 r. 
 • Diariusz opisujący bitwę pod Uścieczkiem 6 X 1694 r.
 • Dominik Wilczek do Jana III Sobieskiego, Lwów 4 XI 1694 r.
 • Stanisław Jabłonowski do Jana III Sobieskiego, Lwów 10 XI 1694 r.
 • Ze Lwowa 18 XI 1694 r.
 • Ze Lwowa 2 XII 1694 r.
 • Ze Lwowa 9 XII 1694 r.
 • Wacław Potocki, Miód po mieczu, po 1694 r.


1695:

 • Ze Lwowa 20 I 1695 r.
 • Ze Lwowa 27 I 1695 r.
 • Stanisław Jabłonowski do Jana III Sobieskiego, Lwów 9 II 1695 r.
 • Franciszek Bomzat, Dyaryusz inkursiej lwowskiej od Tatarów die XI Februarii uczynionej, 1695 r.
 • Jan Berens do Jana III Sobieskiego, Lwów 16 II 1695 r.
 • Stanisław Jabłonowski do Jana III Sobieskiego, Lwów 17 II 1695 r.
 • Rachunek JmPa. Krakowskiego z Summy f. 110 000 na Prowianty Anno 1695. 
 • Rachunki regimentu piechoty gwardii królewskiej z lat 1695-1698.
 • Stanisław Jabłonowski do Jerzego Dominika Lubomirskiego, obóz pod Petlikowcami 10 IX 1695 r.
 • Ze Lwowa 22 IX 1695 r.


1696:

 • Rachunki wojskowe hetmana Stanisława Jabłonowskiego z 1696 r.
 • Jan Stanisław Jabłonowski, Dyaryusz prawdziwy wszystkich rzeczy i dziejów, które w Polsce się działy od śmierci Jana III króla polskiego, aż do obrania Augusta II, 1696-1697.
 • Connotatia wiele Amunicji zawieziono do Lwowa ze Spichlerza Jarosławskiego, które znajdują się pod Okolskim dozorcą spichlerza jarosławskiego spisana przez JMPana sekretarza artylerii koronnej w Jarosławiu 16 Martii 1696.
 • Summariusz expens przy cekhauzie krakowskim 1696 et 1697 decembris wydanych.


1697:

 • Stanisław Jabłonowski do NN, Lwów 15 V 1697 r.
 • Regestr odbierania Sukna na Chorągiew Semeńską a die 6 Septembris 1697. 
 • Connotacyia Sukien i innych należytości do Barwy dla Chorągwi Semeńskiej Najjaśniejszej Królowej JKM Pani Naszej Miłościwej w Jarosławiu sporządzonych d. 7 Septembris 1697 Anno.


1698:

 • Stanisław Jabłonowski, Ordynans, Lwów 6 VI 1698 r.
 • Ze Lwowa 30 Julij 1698.
 • Józef Szczuka do Stanisława Antoniego Szczuki, Szaniec Panny Marii 30 VIII 1698 r.
 • Jan Jakub Pogroszewski do Jerzego Dominika Lubomirskiego, Iźdźków? 6 IX 1698 r.
 • Summariusz expens przy cekhauzie krakowskim in anno 1698.
 • Wiktoryn Kuczyński, Opis kampanii podolskiej 1698 r.


1699:

 • Traktat pokojowy podpisany w Karłowicach 26 I 1699 r.
 • Rełacya exkursyi Ordy pod Drohobyczą i Stryjem 25 Februaris 1699. 
 • Inwentarz Cekhauzu Krakowskiego, to jest moździerzy, dział, amunicji i różnych apparamentów wojennych, które się w tym Cekhauzie znajdują, spisane 2 Aprilis 1699.
 • Stanisław Jabłonowski do Stanisława Antoniego Szczuki, Mariampol 22 VII 1699 r.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Немного первых впечатлений:

Довольно качественная книжечка среднего формата А5 в твёрдом переплёте. Даже пришитой матерчатой закладочкой книжку укомплектовали.

В книжке представлены 132 документа (часть в полном виде, часть с некоторыми сокращениями), относящиеся к польско-турецкой войне, а, как известно, большинство компаний в рамках этой войны частично или полностью протекали на землях Украины.

К сожалению, навигация по этим документам в книге не до конца реализована. Так, автор снабдил издание размашистым 13-страничным списком имён, упомянутых в документах, но при этом в книге нет списка географических названий, что особенно печально с точки зрения тех, кому документы интересны в первую очередь из-за упоминания там городов, замков и прочих укреплений, задействованных в боевых действиях.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если бы в книге был список географических названий, я бы смог ответить на ваш вопрос, а поскольку списка нет, а в названиях документов я упоминания этой битвы не встретил, то остаётся только гадать, была она в каком-то из этих текстов упомянута или нет. Конечно, можно также профильтровать все документы 1684 г. и более поздние в поисках упоминания этого события, но я этим поиском заняться не смогу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ваша публикация должна быть проверена модератором

Гость
Вы не авторизованы. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите.
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

×