Jump to content
Замки и Крепости Украины - Форум
Sign in to follow this  
Nimrod

Коростень: комплекс городищ літописного Іскоростеня

Recommended Posts

Обговорюються ці об'єкти: городище (I), городище (II), городище (ІІI) та городище (IV) в місті Коростень.
 

Середньовічний Коростень - Іскоростень, відомий за матеріалами літописів своїм впертим спротивом владі Києва, залишив після себе для сучасних дослідників цілих чотири окремих укріплених частини. Ці укріплення очевидно існували синхронно певний період історичного часу.

Цитата
В межах сучасного міста розташовані чотири городища – залишки літописного Іскоростеня, що згадується «Повістю минулих літ» під 945-946 рр.

Городище І займає останець площею 0,45 га правого берега р. Уж. За даними 20-х рр., городище з напільного боку було захищене потрійною лінією валів. В розриві між ними було зроблено в’їзд. Середня ширина валів близько 8 м. Висота верхнього валу – 2,3 м, середнього – 3,6 м, нижнього – 4,2 м. Перед кожним з валів проходив рів шириною близько 5 м.

Городище ІІ розташоване дещо нижче за течією річки та займає невеликий останець скелі на правому березі р. Уж. Його площа – 0,055 га. В 20-ті рр. у південній частині городища ще зберігався невеликий вал з розривом - в’їздом посередині.

Городище ІІІ розташоване на 1,5 км вище за течією від двох перших та займає мис високого правого берега р. Уж. Його площа 0,36 га. В 20-і роки навколо городища проходив вал та рів. Висота валу – 2,5 м, ширина 13, 5 м. Ширина рову – 4,5 м, глибина – 1,35 м.

Городище ІV розташоване на лівому березі р. Уж, навпроти городищ І-ІІ, на мисі, який має площу 9 га. З боку річки захищене глибокими ярами та урвищами. З інших боків – валом та ровом. Два в’їзди розташовувались у західній частині городища. На сьогодні оборонні споруди сплановані.

Городища Коростеня досліджувались у 20-30-ті роки Ф.А.Козубовським, Ф.М. Мовчанівським,та В.К. Гончаровим.

На городищі І знайдено уламки глиняних посудин, залізні цвяхи.

На городищі ІІ у 1934 р. було досліджено житлову напівземлянку, розмірами 5х5,5 м. В ній було знайдено залізні сокири, тесла, долота, точильні бруски, жорна, фрагменти посудин, прясельця, У південно-східній частині городища досліджено житлову кліть, взаємопов’язану з оборонним валом. Тут житлові кліті чергувалися зі зрубами, що були засипані піском та камінням.

У культурному шарі городища знайдено фрагменти ліпної та ранньо-гончарної слов’янської кераміки, а також епохи Київської Русі 11-13 ст.

На городищі ІІІ зафіксовано три різночасові культурні горизонти: неолітичний, слов’яно-руський, а також пізньосередньовічний.

На ІV городищі культурних залишків не виявлено. За плануванням та площею пам’ятка належить до типових великих городищ-сховищ ранньозалізного періоду.

На початку 20 ст. навколо Коростенських городищ розташовувалися шість курганних груп, де в загальній кількості нараховувалось більше 300 курганів. Досліджено близько 20. Обряд поховання – спалення, тіло спалення на рівні давнього горизонту та тілопокладення в ямах.

В цілому хронологія Коростенських городищ та могильників визначається межами 9-13 ст.

Б.А.Звіздецький "Городища 9-13 ст. на території літописних древлян", К. "Інститут археології НАН України", 2008, 176с., нак. 500 прим., - сс.120-121.

В данному випадку крім ймовірного існування попередника Іскоростеня у вигляді укріплення ранньозалізного віку, цікава сама досить рідкісна поліцентрична (на відміну від концентричної) схема укріплень міста. Вона очевидно викликана не свідомим функціонально-планувальним розділенням центрів, що могло мати місце у Возвяглі та Городеську, а виникненням самого міста шляхом зростання кількох окремих укріплених поселень, що навіть могли належати різним родам або племенам, але з часом утворили значне місто. Подібне явище очевидно мало місце і в Києві.

На сайті Руїна.Ру обговорюваний археологічний комплекс описаний без подробиць, яких очевидно не було і в розпорядженні А.Кузи:

Цитата
Коростень, г. Житомирская обл.

Близ города, по обоим берегам р. Уж, 4 городища, являющихся по мнению исследователей, остатками древнерусского Искоростеня, упомянутого в летописи под 945 г. Наибольшее (площадь около 9 га) овальное городище (IV) находится на левом берегу реки, а 3 других занимают правобережные высоты. Систематически все 4 памятника исследованы слабо. Не исключено, что большее городище возникло задолго до X в.

Наиболее хорошо изучены І (площадь 0,5 га) и II (площадь 0,05 га) поселения.

Основу конструкции валов II городища составлял ряд деревянных срубов, забитых камнями и землей. К ним примыкал изнутри ряд жилых клетей. Культурный слой содержит обломки гончарной (XI-XIII вв.) и лепной (VIII - X вв.) керамики.

На I городище помимо обычных бытовых предметов найдены трехбусинные височные кольца, кресты-энколпионы, наконечники стрел и копий, боевые топоры. Собрана также коллекция гончарной древнерусской (XI-XIII вв.) керамики. Лепные черепки — единичны и невыразительны.

Основные напластования III городища (площадь 0,4 га) датируются литовским временем, но есть и домонгольские вещи.

IV городище не исследовалось. Среди случайных находок есть шиферные пряслица.

За підсумками двох описів звертає на себе увагу післямогольський культурний шар на третьому городищі Коростеня, який наводить на думку, що саме на цьому городищі пізніше міг бути збудований згадуваний інколи в литературі Коростенський замок.

Слід зауважити, що в 2000-ні роки на обговорюваних городищах здійснювалися досить масштабні розкопки під керівництвом Б.А. Звіздецького, результати яких оброблюються науковцями до цього часу. Матеріали частково опубліковані в збірках наукових статей, таких як "Стародавній Іскоростень і слов’янські гради VIII-X ст."

У знайденій Filin роботі "Б. А. Звіздецький – дослідник городищ літописних древлян" значне місце приділено саме літописному Іскоростеню:

Цитата
Іскоростень – центр древлянських земель

Коли виникло місто Іскоростень? Це питання остаточно не вирішене ще й досі. Якщо брати до уваги перша згадка про нього в " Повісті временних літ ", яка датується 945 роком, то місту приблизно 1060 років. Чи вірно це? Адже офіційно визнано, що Києву вже більше 1500 років, хоча перша літописна згадка про нього датується 862 роком, а раніше він згадується в легенді про створення його Києм, який був першим полянським князем. Але в цій же легенді говориться, що одночасно "А у древлян було князівство своє", тому можливо допустити, що якщо було князівство, то і був центр цього князівства Іскоростень, якому щонайменше має бути стільки ж років, скільки і Києву, а якщо згадати вище наведені факти арабських хроністів, то можна думати, що Іскоростень ще древніший Києва. А чому б і ні? Адже тільки завдяки розкопкам городищ № 1 і 3 археологом Звіздецький Б.А., проведених в останні роки, місто "постаріло" одразу на 250 років.

Стародавній Іскоростень знаходився на обох берегах річки Уж в тому місці, де вона розрізає високу скелясту гряду в районі сучасної території міського парку. Тут, недалеко одне від одного, знаходилося 4 городища невеликі укріплення з ровами і валами і 4 курганні групи, в яких нараховувалося понад 170 курганів. (На жаль, дві групи курганів, були знищені під час будівництва дороги).

У 1911 році В.В. Хвойка досліджуючи кургани Коростеня, виділив 2 з них. Перший мав висоту до 5 метрів і діаметр до 18 метрів, був оточений по периметру ровиках. Під курганом, на рівні землі, були виявлені останки великого труни (розмірами 3,5 х2 , 4 метри) з останками чоловічого і жіночого скелетів. Біля чоловічого були знайдені: залізний бойова сокира, залізний ніж, срібний кручений перстень, бронзова застібка, фрагменти кераміки; а біля жіночого 5 срібних скроневих кілець , срібні та сердолікові намистини, підвіски з сердоліку і кольорового скла, срібний перстень і срібний бубонець. У другому кургані було знайдено тільки жіночий скелет , біля якого знаходилися 6 золотих скроневих кілець, золоті сережки, залізні ножі та інші речі. Щодо обох курганів можна стверджувати, що в них були поховані представники знаті древлян; в першому, напевно , загиблий або померлий князь і його дружина, яка добровільно пішла з життя, згідно зі звичаями того часу, а в другому жінка княжого роду періоду кінця IX сторіччя.

Древлянські городища (гради) Іскоростеня це резиденції місцевої племінної знаті. Вони існували на території Коростенщини і в інших місцях на високо піднятих мисах і плато вздовж річки Уж.

"Гніздо " Коростенських городищ утворилося десь в V столітті , а до кінця VI століття між городищами утворилися поселення ремісників, челяді, молодших дружинників, які в сукупності утворили град Іскоростень.

Городище № 1, або " Замчище ", "Замкова гора", «городище Мала», «Свята гора», «Кременниця», "Червона гірка" це майже 30-ти метрова гранітна скеля на природній скельній основі з майже прямовисними схилами на правому березі річки Уж, було оточене подвійним валом висотою 2,5-4 м. Княжий терем, який стояв у центрі городища оточував ще один вал, укріплений частоколом. Під час археологічних розкопок в 1925 році було виявлено, що воно займало площу 1,5 га. Розкопками було виявлено залишки восьми житлових будівель, бойові сокири, наконечники стріл і копій, ножі, долота, шила, намиста з сердоліку, фрагменти браслетів , уламки кераміки періоду епохи неоліту і до IX -X ст . Останні вказують, що територія городища була безперервно заселена кілька тисяч років. У розкопаному поруч з городищем могильнику з останками трупоспалення були виявлені прясельця для веретен, сердолікові підвіски, перстень і декілька арабських монет.

Розкопками останніх років на городище № 1 було виявлено значну кількість старожитних речей древлянського періоду. Це, в першу чергу, пара скроневих сережок із золота, аналогічних прикрасам Великої Моравії, але, на думку вчених, вони могли бути виготовлені місцевими майстрами - ювелірами. У залишках одного з розкопаних будівель археологи знайшли унікальну срібну скроневу сережку у вигляді хижого птаха, яка спирається на овал основи з п'ятьма променями. Серед знайдених речей на городищі були також бронзові бубонці , бронзові гудзики - застібки, бронзові та срібні бляшки - накладки пасової гарнітури, срібні сережки, залізні ножі, вістря стріл, спис, арабський срібний дирхем, велика кількість уламків кераміки.

На відстані 1,3-1,5 км . від першого городища, в урочищі між вулицею Шатрищанська і правим берегом річки Уж, розташоване городище № 2 площею 0,05 га. Під час розкопок цього городища в 1934 році було виявлено напівземляне житло розміром 5x5.5 м. У центрі приміщення знаходився товстий шар залишків багаття, в різних місцях були знайдені шиферні пряслиця, уламки керамічного посуду, кам'яні жорна, точила, залізні сокири, долота, тесла. Неподалік від житла була виявлена житлова кліть, яка була частиною конструкції валу.

У 1940 році експедиції інституту археології під керівництвом Гончарової і Довженко продовжили дослідження другого городища. Ними був виявлений землекам’яний вал, в якому були вбудовані з внутрішньої сторони рубані кліті - житла. На території городища знаходилося декілька напівземлянкових жител, в центрі яких розташовувалися печі кам’янки. У нижньому культурному шарі знаходилися уламки ліпного посуду походженням VIII- IX ст, а у верхньому - гончарного посуду XI- XII ст. На городищі були знайдені і залишки ковальського виробництва болотна (залізна ) руда, шлаки, вироби із заліза та їх фрагменти сокири, тесла, ножиці, серпи, а також уламки глиняного та скляного посуду, жорна, залишки обгорілого проса. Виходячи з знахідок на городищі № 2, можна стверджувати, що жителями цього городища були прості ремісники і землероби.

Городище № 3 (по різними даними його площа від 0,6 до 1 га). Розташоване на високій скелі, де зараз встановлено пам'ятник князю Малу. У 1934 році на території городища було знайдено скарб, що складався зі срібних прикрас чеського походження, який був переданий на зберігання в Київський Державний історичний музей.

З 2001 року співробітниками Інституту археології на городище № 3 проводилися стаціонарні розкопки, під час яких було виявлено кам'яно-глиняний фундамент будівлі, близько 4000 уламків кераміки, які датуються IX- XVIII століттями, залишки ковальського виробництва, вироби із заліза ножі, напилок, пила, булава, стріла, періоду Х- ХІІІ століть; кілька виробів з кольорових металів срібна угорська монета, срібні дротяні скроневі кільця.

Найбільшим з Коростенського городищ було четверте (Городище № 4), що знаходилося на лівому березі р. Уж. Городище займало площу близько 9 га. Зі сходу обмежувалося неприступним скелястим берегом, з півночі обривом широкого кар'єра каменоломні, з півдня глибоким яром.

З трьох сторін городище оточував земляний вал висотою біля 5 м. і глибокий рів. У західній частині в городище було два входи, можна припустити, що тут були масивні дерев'яні ворота. Це городище фактично не досліджувалась археологами. Культурні шари тут були повністю знищені під час видобувних і господарських робіт на протязі багатьох століть і тільки час від часу на території городища знаходили окремі стародавні речі, залізні вироби, шиферні пряслиця, мідні хрестики. На думку археологів, городище № 4 не є пам'яткою часів древлян, а було споруджено набагато раніше в І тисячолітті до нашої ери.

Три городища на правому березі р. Уж приблизно в VI ст. і з'явилися як "град" Іскоростень. Городища розташовані на трьох окремих природно ізольованих точках, але в зоні візуальної видимості. Швидше за все, що спочатку вони виникли як три незалежні одне від одного укріплення, а пізніше утворили єдиний центр Іскоростень. Невеликі за площею, тобто, і за кількістю населення городища, як не дивно, мали поблизу великої курганний некрополь, який вказує на велику кількість населення, яке проживало поза межами укріплень. "Град" обносять валом, перед яким, де це було можливо, викопували рови, заповнювали їх водою.

У середині X століття , коли Іскоростень згадується в літописі , це вже було місто - фортеця , неприступний для війська київського князя. Старання київських воєвод, під час облоги Іскоростеня княгинею Ольгою в 946 році , взяти його штурмом, закінчилися невдало. А ми можемо згадати, що перед військом київського князя тремтіла навіть Візантія.

Отже, зробивши аналіз городищ літописного Іскоростеня, можна відмітити, що це місто було центром древлянської землі і мало велике значення у давньоруські часи.

В процитованому тексті є надто спірні твердження, але він найновіший і також заслуговує на увагу.

Один із сучасних мандрівників у Коростень показав фото макету укріплень в місцевому музеї, який очевидно зображує обговорювані городище (І) і городище (II). Дивно, але я хоч і відвідував колись той музей, та цей макет зовсім не пригадую. Пам'ятаю лише пафосну, але зовсім позбавлену реалізму картину, яка зображує кн.Ольгу під стінами Коростеня, та макет старої броварні)

Прошу доповнити повідомлення наявною інформацією.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...